Urkund och stadgar

URKUND

Insamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka. skall ha till ändamål att med insamlade medel främja hjälpinsatser för behövande människor  i Simlangentsha, KwaZulu Natal, Sydafrika.

Hjälpen skall ske i enlighet med de principer som anges i stadgarna, och som var vägledande för Anna-Karin Nyberg-Mazeka i det hjälparbete hon fram till sin död 2006 bedrev tillsammans med maken Zibuse Mazeka, till förmån för de fattiga i området.

Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om pågående hjälpinsatser och behovet av fortsatta hjälpinsatser i området.

Insamlingsstiftelsens administration ska skötas på sätt som anges i stadgar som antagits samtidigt med denna stiftelseurkund.

Mölndal 2012-06-01

STADGAR

§1.   Insamlingsstiftelsen vars namn är Insamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka., har bildats enligt stiftelseurkund 
daterad 2012-06-01, som tillsammans med dessa stadgar utgör Stiftelseförordnandet.

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja verksamheter för behövande människor i Simlangentsha, KwaZulu Natal, Sydafrika, enligt de principer som var vägledande för Anna-Karin Nyberg-Mazeka i det hjälparbete som hon tillsammans med maken Zibuse Mazeka bedrev till förmån för de fattiga i området fram till sin död 2006. Enligt dessa principer skall hjälpinsatserna

· Riktas till barn och ungdomar.

· Planeras och utföras i samråd med representanter för lokalsamhället.

· Utformas så att de kan leda till självhjälp och utveckling.

· Dokumenteras och följas upp med regelbunden rapportering

Insamlingsstiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Hjälpinsatserna i Sydafrika ska initialt genomföras och administreras av en lokal kommitté under Zibuse Mazekas överinseende och i ett senare skede via ”The Nyberg-Mazeka NPO (Non Profit Organization)” så snart registreringen av denna Non Profit Organization i Sydafrika är klar.

Zibuse Mazeka eller av honom utsedda medhjälpare skall lämna regelbundna rapporter och ekonomisk redovisning till insamlingsstiftelsens styrelse.

Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om befintliga hjälpinsatser och behovet av fortsatta hjälpinsatser i området.

§2.   Insamlingsstiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Högst lika många suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen inklusive ev. avgående ledamöter äger föreslå och besluta om inval av nya ledamöter.

Den första styrelsen skall bestå av:

Anders Nyberg
Isabella Mathiasson
Margareta Bremertz
Marie-Louise Brockmar
Sofia Nyberg

§3.   Styrelsen väljer inom sig ordförande samt inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.

§4.   Stiftelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun.

§5.   Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. Initialt kommer insamlingsstiftelsens stiftare Anders Nyberg och Margareta Bremertz inneha denna teckningsrätt.

§6.   Ordföranden skall skriftligen eller muntligen sammankalla till styrelsemöten efter behov, eller när en styrelseledamot begär det.

§7.   När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutsför med minst tre ledamöter närvarande.

§8.   Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses.

§9.   De medel som inflyter efter det upprop som stiftelsen har gått ut med på sin hemsida www.nybergmazekastiftelsen.se, via Facebook, genom flyers och utskick till tidigare kända givare, samt avser att komplettera med publicering i traditionell press under hösten 2012, skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning till att ekonomiskt stödja hjälpinsatserna som initialt ska bedrivas av en lokal kommitté under Zibuse Mazekas överinseende och senare av ”The Nyberg-Mazeka NPO”, så snart den blivit registrerad.

§10. För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11. Av stiftelsen förordnad revisor fullgör sitt uppdrag tills vidare.

§12. Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

§13. Styrelsen får om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt skall kunna fullfölja sitt ändamål. Stiftelsens ändamål eller föreskrifter som har betydelse för ändamålets uppfyllande får dock ändras endast efter tillstånd av Kammarkollegiet.
Länsstyrelsen skall underrättas om stadgeändring innan den får tillämpas.

§14. Om stiftelsen upplöses, efter ansökan enligt gällande bestämmelser, skall förordnas att stiftelsens eventuellt kvarvarande tillgångar i första hand bör fortsätta att tjäna det i urkunden angivna ändamålet. Ansökan om upplösning skall föregås av beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

Mölndal 2012-06-01